تأثیر پروبیوتیک ها بر کیفیت تخم‌مرغ

تأثیر پروبیوتیک ها بر کیفیت تخم‌مرغ
تغذیه مرغ های تخم گذار با رژیم غذایی حاوی پروبیوتیک‌ها موجب:
1) افزایش تولید تخم‌مرغ و بهبود راندمان خوراک مصرفی
2) بهبود کیفیت محتویات تخم مرغ‌ مانند رنگ زرده، واحد هاو، وزن زرده و وزن آلبومین
3) کاهش کلسترول زرده تخم مرغ
4) افزایش وزن و ضخامت پوسته بعلت افزایش جذب کلسیم، منیزیم و فسفر در روده
5) کاهش تخم مرغ های شکسته
6) تمیزی و کاهش آلودگی تخم مرغ ها به فضولات