تأثیر استرس تراکم بر رشد جوجه های گوشتی و نقش پروبیوتیک ها

تأثیر استرس تراکم بر رشد جوجه های گوشتی و نقش پروبیوتیک ها
در یک تحقیق میدانی تأثیر استرس تراکم بر رشد جوجه های گوشتی به مدت 42 روز بررسی شد. میانگین وزن جوجههای گروه شاهد در آخر دوره 2635 گرم و ضریب تبدیل 76 / 1 بود.
در تیمار استرس تراکم، وزن جوجهها در آخر دوره 5 / 19 درصد کمتر از گروه شاهد بود.
در تیمار استرس تراکم همراه با مصرف پروبیوتیک پارسیلاکت، وزن جوجهها در آخر دوره 8 درصد کمتر از گروه شاهد بود.


مصرف پروبیوتیک پارسی لاکت، کاهش رشد ناشی از استرس تراکم را 60 درصد بهبود بخشید. پروبیوتیک ها از طریق آزادسازی فاکتورهای تعدیل کننده ایمنی موجب بهبود فعالیت سیستم عصبی و تعدیل ترشح هورمون ها و درنتیجه کاهش استرس و بهبود رفاه پرندگان میشوند. رفع استرس متعاقبا موجب بهبود عملکرد رشد و جلوگیری از کاهش وزن میگردد.( Ibrahim et al., 2018)
یکی دیگر از عوارض استرس تراکم، اختلال در سیستم ایمنی جوجه های گوشتی میباشد.در یک بررسی میدانی اثر مصرف پروبیوتیک پارسی لاکت همراه با آب آشامیدنی در جوجه های تحت استرس تراکم بررسی شد.


استرس تراکم موجب کاهش وزن معنی دار طحال جوجه های تحت استرس شد.
مصرف پروبیوتیک پارسیلاکت موجب ممانعت از کاهش وزن طحال در جوجه های تحت استرس تراکم شد.


Reference: Ibrahim, R.R., Khalil, F., Mostafa, A.S., Emeash, H.H. Journal of Advanced Veterinary Research. 2018; 8 (4). 73-78.