تلفن:          ۹-۳۷۷۴۳۵۵۸-۰۷۱

فکس:             ۳۷۷۴۴۷۷۸-۰۷۱

ایمیل:       info@parsilact.com

              admin@parsilact.com

 آدرس: شیراز- شهرک بزرگ صنعتی- خیابان پژوهش شمالی- خیابان ۳۰۸

کد پستی:۹۱۱۶۱-۷۱۵۸۱

به بالای صفحه بردن