تلفن:          9-37743558-071

واتساپ:         09027743558

فکس:             37744778-071

ایمیل:       info@parsilact.com

آدرس: شیراز- شهرک بزرگ صنعتی- خیابان پژوهش شمالی- خیابان 308
کد پستی:91161-71581