سوختگی کف پا در جوجه های گوشتی و نقش پروبیوتیک ها

سوختگی کف پا در جوجه های گوشتی و نقش پروبیوتیک ها

از عوارض استرس تراکم افزایش رطوبت بستر، تولید ترکیبات و گازهای مضر و سوختگی کف پا در جوجه های گوشتی می باشد.
در استرس تراکم ، مصرف پروبیوتیک پارسی لاکت همراه با دان یا آب آشامیدنی موجب بهبود وضعیت بستر و کاهش موارد سوختگی کف پا میشود.
عوامل استرس زا باعث بر هم خوردن تعادل میکروفلور روده، غلبه پاتوژنها و ابتلا به بیماری ها از جمله بروز اسهال میشوند. اسهال باعث افزایش رطوبت بستر طیور شده که موجب تخریب پوست و ایجاد زخم کف پا میشود. سوختگی کف پا باعث بروز لنگش، از پا افتادگی، کاهش مصرف آب و خوراک و متعاقبا کاهش وزن میگردد .


پروبیوتیک ها از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله با پاتوژن ها از بروز بیماری های گوارشی و اسهال در طیور جلوگیری کرده و از آسیب کف پا در طیور ممانعت میکنند.


Reference: Fesseha H. Probiotics and its potential role in poultry production: A review. Veterinary Medicine- Open journal. 2019; 4(2): 69-76 .