طیور, محصولات دامپزشکی

پروبیوتیک و کاهش استرس واکسیناسیون طیور

در دوره پرورش چند نوبت واکسیناسیون انجام میشود، واکسیناسیون معمولا همراه با استرس است و باعث افت و توقف رشد می شود. پروبیوتیک ها با کاهش استرس از افت رشد جلوگیری می کنند.

نوشته های مشابه