طیور, محصولات دامپزشکی

پروبیوتیک و تغییر جیره مرغداری

معمولا مرغداران در ابتدای دوره از جیره های آماده پلت استفاده می کنند و بعد از این خوراک را به مش یا سایر خوراک ها تغییر دهند. این تغییر در رژیم باعث سوء هاضمه یا تلفات می شود. برای جلوگیری از اثرات منفی تغییر جیره میتوان از پروبیوتیک ها استفاده کرد.

نوشته های مشابه