تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش ضریب تبدیل خوراک در طیور

تأثیر پروبیوتیک ها بر کاهش ضریب تبدیل خوراک در طیور

توانایی طیور در تبدیل خوراک مصرفی به گوشت و یا وزن زنده در سوددهی گله حائز اهمیت است. حدود 70-60 درصد از کل هزینه های جاری در مرغداری های گوشتی، هزینه خوراک می باشد. با افزایش توان طیور در هضم و جذب مواد مغذی خوراک و بهبود قابلیت هضم خوراک، می توان میزان افزایش وزن به ازای مصرف مقدار مشخص خوراک را افزایش داده و ضریب تبدیل خوراک (FCR) و هزینه پرورش طیور را کاهش داد.

پروبیوتیک ها به روش های مختلف در افزایش جذب مواد مغذی و درنتیجه کاهش ضریب تبدیل خوراک مؤثر هستند:

1.مصرف پروبیوتیک ها باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های گوارشی از جمله پروتئاز، β-گالاکتوزیداز و α-آمیلاز شده و به واسطه بهبود هضم کربوهیدرات‌ها، چربی ها و پروتئین ها باعث افزایش جذب مواد مغذی و کاهش ضریب تبدیل خوراک می شوند.

2.پروبیوتیک ها از طریق افزایش تکثیر سلول‌های اپیتلیال روده موجب افزایش طول پرزها و عمق حفره-ها در روده کوچک طیور شده که این تغییرات باعث افزایش سطح تماس ماده غذایی با مخاط روده می شود و جذب مواد مغذی در روده را افزایش می‌دهند. 

3.مصرف پروبیوتیک ها باعث شکل گیری زیگزاگی پرزهای موجود در ژژنوم می شود که موجب افزایش تماس بین مواد غذایی و سطح روده شده و از این طریق جذب بهتر مواد غذایی را امکان‌پذیر می‌سازد. 

4.پروبیوتیک ها در جیره طیور با تولید آنزیم میکروبی فیتاز موجب تخریب فیتات شده و جذب فسفر موجود در جیره را افزایش می دهند. 

5.مصرف پروبیوتیک ها موجب افزایش جذب نیتروژن، کلسیم، فسفر، مس و منگنز موجود در خوراک می شود و بازده خوراک را افزایش می دهد. 

6.برخی باکتری های بیماری زا موجب ضخیم شدن دیواره روده و کاهش توان جذب مواد مغذی می شوند و در رشد طیور اختلال ایجاد می کنند. پروبیوتیک ها از طریق رقابت با باکتری های بیماری زا و همچنین با تحریک سیستم ایمنی و تقویت ساختار روده باعث غلبه بر عوامل بیماری‌زا می شوند.

7.فلور باکتریایی معمول در روده حیوانات نقش مهمی در هضم و جذب غذا ایفا می کند. پروبیوتیک ها از طریق کاهش باکتری های بیماری‌زا و تعدیل جمعیت آن ها موجب افزایش هضم، جذب و کاهش ضریب تبدیل خوراک می‌شوند.

نتیجه : افزودن پروبیوتیک ها در تغذیه جوجه‌های گوشتی باعث افزایش وزن روزانه، کاهش ضریب تبدیل خوراک و کاهش هزینه پرورش طیور می‌شود.


محصولات دامپزشکی

مخمر پروبیوتیک طیور سابوفلورا وزن 1 کیلوگرم

بهبود راندمان رشد و کاهش ضریب تبدیل خوراک تولید آنزیمهای قوی گوارشی کاهش میزان آمونیاک در سالن های پرورش تقویت سیستم ایمنی  و پیشگیری از بیماری های گوارشی وتنفسی
دانلود کاتالوگ

پست های مرتبط