دام, محصولات دامپزشکی

پروبیوتیک و پرواربندی دام

در گوسفند و گاو پرواری با توجه به بحث اقتصادی و کم کردن هزینه ها، دامداران از علوفه و خوراک با کیفیت کمتر استفاده میکنند. با مصرف پروبیوتیک ها و بهبود هضم و جذب غذا در دستگاه گوارش باعث بالا رفتن بهره وری اقتصادی می شود.