پروبیوتیک و دیابت

  • با تقویت سلول های بتا پانکراس که انسولین ترشح می کنند، از تخریب بافت پانکراس جلوگیری کرده و در نتیجه مانع کاهش ترشح انسولین و افزایش میزان قند خون می شوند.
  • در افراد مبتلا به دیابت و پری‌دیابت، پروبیوتیک ها از طریق کاهش پاسخ اندیس گلایسمی به ساکارز و مالتوز به دلیل کاهش فعالیت آنزیم‌های دی ساکاریداز در دستگاه گوارش  کمک به کنترل قند خون می نمایند.
  • پروبیوتیک ها با تاثیر بر روی فلور میکروبی دستگاه گوارش شرایط متابولیک بدن از جمله دیابت را تغییر داده و سبب بهبود وضعیت متابولیسمی میزبان می شوند از این رو امروزه استفاده از این محصولات برای تنظیم و تعدیل فلور میکروبی و فعالیت های متابولیسمی پیشنهاد می شود.

پست های مرتبط