پروبیوتیک های دامی

مخصوص گاو های شیری ، گوساله های شیرخوار ، گوساله های پرواری ، گوسفند و بز ، بره و بزغاله